artwork: Robert D. Wilson
artwork: Robert D. Wilson
artwork: Robert D. Wilson
 

 

Selected Haiku (Izabrani haikui)

English Editor: an'ya

 

ANNOUNCEMENT OF THE BEST HAIKU OF THE ISSUE

 

The selectors—an'ya (from the American side) and Jasminka Nadaškić-Đorđević (from the Serbian side)—have made their choices of the best haiku of the issue (48 authors from 20 countries sent 281 poems). The favorites and selected haiku are given in no particular order. Congratulations to all the contributors!

USA (13), Croatia (7), UK (3), Canada (2), Serbia (3), Australia (3), Germany (2), New Zealand (2), Romania (2), Japan (1), Belgium (1), Ireland (1), Yemen (1), India (1), Poland (1), Slovenia (1), Brazil (1), Macedonia (1), Bosnia and Herzegovina (1), Philippines (1)

 

 

PROGLAŠENJE NAJBOLJIH HAIKUA OVOG BROJA

 

Selektori—an'ya (sa američke strane) i Jasminka Nadaškić-Đorđević (sa srpske strane)—su izabrale najbolje haikue broja (48 autora iz 20 zemalja je poslalo 281 pesmu). Kandidati za najbolje haikue i izabrani haikui nisu dati po utvrđenom redosledu. Čestitke svim učesnicima!

SAD (13), Hrvatska (7), VB (3), Kanada (2), Srbija (3), Australija (3), Nemačka (2), Novi Zeland (2), Rumunija (2), Japan (1), Belgija (1), Irska (1), Jemen (1), Indija (1), Poljska (1), Slovenija (1), Brazil (1), Makedonjia (1), Bosna i Hercegovina (1), Filipini (1)

 

 

 

BEST OF ISSUE (First Choice)
Najbolji haiku broja (prvoplasirani)

 

Steve Addiss, USA (SAD)

tide going out—
the sun pulls swallows
from the ocean

plima se povlači –
sunce izvlači laste
iz okeana

tr. SV

 

Jasminka and I both agreed on this haiku by Steve Addiss for First Best of Issue. Our reasons perhaps were different for choosing it so we are both doing write-ups to compare. I liked this one because of the fantastic visuals of "the sun" literally pulling swallows right "from the ocean," as well as the juxtaposition of the outgoing tide and the sun. All in all, just a very well-written haiku moment.- an'ya

 

Yes, this is an image where reality interweaves with illusion, by no means reducing its value but, on the contrary, adding to the quality of this excellent haiku. What in nature is the most beautiful seems to be the simplest, which is just the case with this poem. The sun seems to play with swallows. The moment I'd gladly record with my camera if the opportunity arose.-Jasminka

 

Jasminka i ja smo se saglasile da prvo mesto pripadne ovom haikuu Stiva Adisa. Možda su nam razlozi bili različiti, pa ćemo obe izneti svoje mišljenje. Meni se ovaj haku dopada zbog fantastične slike "sunca" koje bukvalno izvlači laste "iz okeana", kao i zbog jukstapozicije između plime i sunca. Sve u svemu, veoma dobro zabeležen haiku trenutak.- an'ya

Da, ovo je slika u kojoj se realnost prepliće sa iluzijom, što nikako ne umanjuje vrednost već, naprotiv, daje kvalitet više ovom odličnom haiku stihu. Ono što je u prirodi najlepše, to izgleda najjednostavnije, a ovde ja upravo tako i predstavljeno - sunce kao da se poigrava sa lastama. Trenutak koji bih vrlo rado zabeležila svojom kamerom kad bi mi se ukazala takva prilika.- Jasminka

 

 

BEST OF ISSUE (Second Choice)
Najbolji haiku broja (drugoplasirani)

 

P. K. Padhy, India (Indija)

flight of cranes—
bridging the sea
with the sky

let ždralova –
premošćuje more
i nebo

tr. SV

 

Again, Jasminka and I both agreed on this haiku for Second Best of Issue. And again, I liked it for the visuals it presents of a whole "flight of cranes" bridging the sea "with the sky" . . . it was a difficult choice between first and second place for these haiku are actually similar, not in subject matter necessarily albeit they are both about the ocean/sea, but in the way they are both very well-written.- an'ya

 

Only at the first glance it appears that we have selected two "identical" images for First and Second Best of Issue. Although both haiku are really well-written, it could be noticed that this one by P. K. Padhy is about quite different experience, different dynamics. This image is almost static, as if the cranes, with their wings spread wide, are here to only complete the vision of the bridge before the observer's eyes. The experience of the sun as part of the image is missing, the haiku moment does not strictly indicate the time of the day; the order of Best of Issue is completely justified.-Jasminka

 

I ovog puta smo se Jasminka i ja složile da ovom haiku dodelimo drugo mesto I ovaj haiku mi se dopao zbog vizuelnog doživljaja "leta ždralova" koji premošćuje more "i nebo"... bilo je teško odlučiti se između prvog i drugog mesta jer su ova dva haikua zapravo slična, ne po temi, mada su oba o okeanu/moru, već po načinu na koji su veoma dobro napisana. - an'ya

 

Samo na prvi pogled izgleda da smo izabrale dve “iste” slike za prvu i drugu nagradu. Iako su oba haiku stiha stvarno dobro napisana, primećuje se da je ovde reč o potpuno drugačijem doživljaju, drugačijoj dinamici. Ova slika je skoro statična, kao da su ždralovi raširenih krila tu samo da upotpune viziju mosta pred očima posmatrača. Doživljaj sunca kao aktera slike je izostao, haiku trenutak ne ukazuje striktno na doba dana, redosled nagrada je potpuno opravdan.- Jasminka

 

 

BEST OF ISSUE (Third Choice)
Najbolji haiku broja (trećeplasirani)

 

Rosa Clement, Brazil

colheita de laranja
o trem que passa leva
um cheiro doce  

orange harvest
the passing train loads
a sweet scent

branje narandži
voz u prolazu tovari
sladak miris

tr. SV

 

And for the third time, we both agreed on this haiku by Rosa Clement from Brazil for Third Best of Issue and it was difficult to not choose it for first or second! since all of these Best of Issue are such well-written moments. First in line 1, we see the orange harvest, then in line two the author allows us to see the passing train, and in line three, we smell the scent being carried away.- an'ya

 

What would one give to be in such an environment! The haiku has been written in such a way that even to the reader, miles away from the scene, the image is quite familiar, as something he has already experienced and tasted. The harvest locates the image in time, while the train is here "fortunately" in passing to add an additional dimension to the whole image as if it is spreading around the sweet scent of the freshly picked oranges, which anyway spreads through the whole orchard and beyond during the harvest.

 

I po treći put smo se složile da treće mesto pripadne Rozi Klement iz Brazila a bilo je teško ne izabrati ga za prvo ili drugo! jer su svi ovi najbolji haikui broja tako dobro registrovani trenuci. Najpre u prvom stihu vidimo branje narandži, onda nam u drugom stihu autorka omogućava da vidimo voz u prolazu, a u trećem osećamo miris koji on odnosi. - an'ya

 

Šta bi čovek dao da se nalazi u ovakvom okruženju! Haiku je napisan na takav način da je i čitaocu, koji je kilometrima daleko, slika koju prenosi potpuno bliska, kao nešto što je lično već video, osetio miris. Berba je označila poziciju slike u vremenu, a voz je tu “srećno” u prolazu da celoj ovoj slici da dimenziju više, kao da raznosi okolo slatki miris upravo ubranih narandži, koji se i inače u doba berbe širi svud po voćnjaku a i šire.- Jasminka

 

 

FAVORITES
Kandidati za najbolje haikue

    

Anatoly Kudryavitsky, Ireland (Irska)

Millenium Bridge –
behind me and before me,
cold fog

Milenijumski most –
iza i ispred mene
hladna magla

tr. SV

 

Željko Špoljar, Hrvatska (Croatia)

tek huk mora                                                       
na tišinu kamena                                                 
spušta se galeb    

roaring sea
on the silence of a stone
the gull descends

tr. MM

 

Barbara A Taylor, Australia (Australija)

evening mist             
a sole piper haunts      
the silver loch

večernja magla
usamljen gajdaš obilazi
srebrno jezero

tr. SV

 

Đurđa Vukelić-Rožić, Hrvatska (Croatia)

novi eksponat
noćas u muzeju –
mjesečina

a new exhibit
in the museum tonight –
moonlight

tr. author

 

Jacek Margolak, Poland (Poljska)

koniec długiego dnia
ślimak na ścianie
kontynuuje wspinaczkę

long day's end
a snail on the wall
continues to climb

kraj dugog dana
puž na zidu
i dalje se penje

 

przerwa na obiad -
jaszczurka rozciąga się
na pile  

lunch break-
a lizard lies
on the hand saw

pauza za ručak –
gušter zalegao
preko testere

tr. SV

 

Volker Friebel, Germany (Nemačka)

Frühlingswiesen.
Ich zähle nur
die schwarzen Lämmer.

Spring meadows.
I only count
the black lambs.
 

prolećne livade

brojim samo

crne ovce

 

tr. SV

 

 

SELECTED
Izabrani

 

Nathalie Buckland, Autralia (Australija)

winter sunrise                                               

the slide of mist

from my roof

 

zimski izlazak sunca

magla skliznu

s mog krova

 

tr. SV

 

 

Marija Pogorilić, Hrvatska (Croatia)

 

munja-                                                            

na  cvatu  trešnje                                             

bljesnu  pčela         

 

thunderbolt--

on cherry's petal 

flash of a bee

 

tr. ĐVR

 

 

Rosa Clement, Brazil

 

fonte do desejo

o sol cobre as moedas

com brilho

 

wishing fountain
the sun covers the coins

with brilliance

 

fontana želja

sunce prekriva novčiće

sjajem

 

tr. SV

 

 

Jacek Margolak, Poland (Poljska)

 

pogrzeb żołnierza
między salwami
krzyk pawia

 

funeral of the soldier…

a peacock cry

between gun salutes

 

pogreb vojnika...

krik pauna

između plotuna

 

tr. SV

 

 

Brzaković Branislav, Srbija (Serbia)


vir u potoku –

na leđima lista

uvija se gusenica

 

whirlpool in the brook –

a caterpillar rolls itself

on the leaf’s back

 

tr. SV

 

 

Alenka Zorman, Slovenija (Slovenia)

 

kosov napev
na deževnem obzorju
edini dotik

 

rainy horizon
a blackbird's song
the only touch

 

tr. author

 

pesma kosa

na kišnom obzorju

jedini dodir

 

tr. SV

 

 

ion untaru, Romania (Rumunija)

 

ploaie de toamnă

cu o carte în faţă,

mă lupt cu somnul

 

autumn rain

with a book in front of me

I struggle with sleep

 

jesenja kiša

s knjigom u rukama

borim se sa snom

 

tr. SV

 

 

Predrag Pešić Šera, Srbija (Serbia)

 

mesec u gradu                                                

pokazuje reka                                                                      

bračnim parovima                                           

 

the moon in the town

the river shows it

to married couples

 

tr. SV

 

Translations:

SV = Saša Važić

ĐVR = Đurđa Vukelić-Rožić

MM = Marija Mrčela